Indvindingsopland og vandbehandling

Den årlige indvinding er ca. 115.000 m³.

Vandværkets indvindingsområder ligger i følge Amtets regionsplans kort fra 2001, tæt omkring boringerne. (På kortet ses de foreløblige indvindingsområder som blå skraverede områder.)

Indvindingsoplandet er det område, hvor vandværket får sit råvand fra. Kongerslev Vandværk indvinder fra 2 kildepladser, som begge har boringer dybt ned i skrivekridt i den dal, som ses i terrænet.

Kildeplads “Smeden” ligger på østsiden af dalen, og “Sandene” ligger på den vestlige side af dalen.

Indvindingsoplandet vil, i de kommende år, blive kortlagt mere nøjagtigt.

Grundvandet
Grundvandet har en meget fin kvalitet. Vandværkets boringer står i skrivekridt og er godt beskyttet af tykke lerlag.

Kvaliteten af grundvandet hænger meget sammen med de jordlag, som vandet passerer igennem og de stoffer, som herved optages i vandet. Det gælder både de naturlige forekommende stoffer i jordlagene og dem, som findes på grund af menneskers aktivitet f.eks. landbrug (især nitrat) , industri og parcelhushaver m.m.

Vandbehandling
På vandværket behandles vandet, inden det sendes ud til forbrugerne.

Vandet hentes op fra undergrunden, iltes og renses for jern og mangan i trykfiltre, inden det trykforøges og sendes ud i forsyningsnettet.

 Trykfilter på “Smeden”.
Rentvand  Rentvandstanken på “Smeden”.
DSC01479 “Sandene” har et meget moderne og fuldautomatisk anlæg.
Her bruges kompressor til iltning og trykfiltre til rensning.