Vedtægter

FOR KONGERSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

§ 1 Navn og hjemsted

Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn Kongerslev Vandværk a.m.b.a.
Selskabet har hjemsted i Aaborg kommune.

Tilbage til top ↑

§ 2 Formål

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings-lov, og det for vandværket fastsatte regulativ,at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand, samtat varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Tilbage til top ↑

§ 3 Medlemmer

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem,med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Tilbage til top ↑

§ 4 Medlemmernes rettigheder

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de i vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.
Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

Tilbage til top ↑

§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelese om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Tilbage til top ↑

§ 6 Udtræden af selskabet

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsygningsområde.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.

Tilbage til top ↑

§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

Institutioner – som ifølge deres natur – eller ejere af enkelte ejendomme – som ifølge særlige omstændigheder – ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift – kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

Det samme gælder andre distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvis dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

Bestyrelsen fastlægger i hvertenkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer

Tilbage til top ↑

§ 8 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hver år i første kvartal.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 1. februar.

Eventuelle indkomne forslag fremlægges til gennemsyn hos formanden 3 dage forud for generalforsamlingen:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
7. Valg af revisorer og suppleant.
8. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 af medlemmerne fremsætte rskriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelse.

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

Tilbage til top ↑

§ 9 Stemmeret og afstemninger

Intet medlem har mere end én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer. Ejer et medlem flere ejendomme kan der dog maksimalt afgives 5 stemmer i alt.

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere èn stemme ved fuldmagt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.

Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.afgørelser træffes ved simpelt stemmeflerhed.

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Tilbage til top ↑

§ 10 Bestyrelsen

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som ved afgang fra bestyrelsen intræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsemedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og veligeholdelse.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

Tilbage til top ↑

§ 11 Tegningsret

Selskabet tegnes af formanden, i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser, kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.

Tilbage til top ↑

§ 12 Regnskab

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

Revision af regnskaberne foretages jfr. generaforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.

Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.

Tilbage til top ↑

§ 13 Opløsning

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor.

Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f. eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller ligende formål som selskabet.

Tilbage til top ↑

§ 14 Ikrafttræden

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamling den 11. marts 2010
De træder i kraft den 11. marts 2010

Formand: Arne Sørensen.
Dirigent: Erik Nielsen.

Tilbage til top ↑